วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สถานที่ท่องเที่ยวของภาคใต้

นอกจากนี้....ยังมีเกาะพังงัน
ประวัติและความเป็นมา

ร.5 ธารเสด็จ หลวงพ่อเพชรศูนย์รวมใจ พระจันทร์สวย ทะเลใส
หาดทรายขาว ปะการังแพรวพราว เพชรกลางอ่าวเมืองคนดี

ประวัติความเป็นมาของอำเภอเกาะพะงัน
                 
                              คำว่า “พะงัน” สันนิษฐานมาจากคำว่า “พะ” แปลว่า พบ กับคำว่า “งัน” หมายถึงหาดทรายที่มองเห็นได้เวลาน้ำลด สมัยรัชกาลที่ 5 พะงันเป็นเมืองๆ หนึ่ง ขึ้นอยู่กับเมืองไชยา พระยาวจี สัตยารักษ์
(ขำ ศรียาภัย) เจ้าเมืองไชยา ได้ส่งหลวงสมุทรคีรีมาเป็นเจ้าเมืองเกาะพะงัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ได้เสด็จประพาสอำเภอเกาะพะงัน จำนวน 14 ครั้ง และทรงจารึกพระอักษร “จปร รศ.108” ไว้ที่น้ำตกธารเสด็จ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอเกาะพะงันในปัจจุบัน
พ.ศ. 2440 มีการจัดระบบการปกครองท้องถิ่น เมืองเกาะพะงันถูกยุบไปรวมกับเกาะสมุย
เรียกว่าอำเภอเกาะสมุย ดังนั้นเกาะพะงันจึงมีฐานะเป็นตำบล มี 2 ตำบล คือ ตำบลเกาะพะงัน และตำบลบ้านใต้ 
วันที่ 11 กันยายน 2513 กระทรวงมหาดไทยได้แยกเขตท้องที่เกาะพะงันเป็นกิ่งอำเภอ
และได้ประกาศยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเกาะพะงัน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2513 ในขณะนั้นใช้อาคารรับรองแขกของวัดราษฎร์-เจริญ เป็นที่ทำการอำเภอชั่วคราว
วันที่ 13 เมษายน 2520 ประกาศยกฐานะเป็น “อำเภอเกาะพะงัน” และได้มีพิธีเปิดป้ายที่ทำ
การอำเภอเกาะพะงัน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2521 
คำว่า  “พะงัน”  สันนิษฐานมาจากคำว่า “พะ” แปลว่า พบ  กับคำว่า “งัน” หมายถึง   หาดทราย ที่มองเห็นได้เวลาน้ำลด  สมัยรัชกาลที่ 5  พะงันเป็นเมืองๆ หนึ่ง ขึ้นอยู่กับเมืองไชยา  พระยาวจี  สัตยารักษ์ (ขำ  ศรียาภัย)  เจ้าเมืองไชยา ได้ส่งหลวงสมุทรคีรีมาเป็นเจ้าเมืองเกาะพะงันพ.ศ. 2440 มีการจัดระบบการปกครองท้องถิ่น เมืองเกาะพะงันถูกบุบไปรวมกับเกาะสมุย เรียกว่า  อำเภอเกาะสมุย  ดังนั้นเกาะพะงันจึงมีฐานะเป็นตำบล มี  2 ตำบล คือ ตำบลเกาะพะงันและตำบลบ้านใต้ วันที่  11 กันยายน 2513  กระทรวงมหาดไทยได้แยกเขตท้องที่เกาะพะงันเป็นกิ่งอำเภอและยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเกาะพะงัน  เมื่อวันที่  23  ตุลาคม  2513  ในขณะนั้นใช้อาคารรับรองแขกของวัดราษฎร์-เจริญ  เป็นที่ทำการอำเภอวันที่  13 เมษายน 2520 ยกฐานะเป็น “อำเภอเกาะพะงัน”  และได้มีพิธีเปิดป้ายที่ทำการอำเภอเกาะพะงัน  เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  2521  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5  พระองค์ได้เสด็จประพาสอำเภอเกาะพะงัน  จำนวน  14  ครั้งและทรงจารึกพระอักษร  “จปร  รศ.108”  ไว้ที่น้ำตกธารเสด็จซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอเกาะพะงันในปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น